Q3 19/20: Fortsatt tillväxt och Main market-listning under pågående pandemi

CELLINK AB offentliggör delårsrapporten för perioden mars 2020 - maj 2020 samt rapporten för de första nio månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: https://cellink.com/investerare/. I detta pressmeddelande presenteras ett sammandrag av rapporten.

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättning uppgick till 41 603 kSEK (29 624 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 40 % (143 %) mot det tredje kvartalet i föregående räkenskapsår varav 8 % (106 %) var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10 575 kSEK (1 293 kSEK), motsvarande en negativ marginal (4,4 %). Rörelseresultatet har påverkats av engångsposter för listningen på Nasdaq Main market om -4 176 kSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -25 533 kSEK (289 kSEK), vilket genererar ett resultat per aktie om -0,60 SEK (0,01 SEK). Nettoresultatet har utöver listningskostnaderna påverkats av marknadsvärderingen av bolagets kortfristiga placeringar om -14 108 kSEK.
 • Rullande tolv månaders återkommande intäkter uppgår till 20 606 kSEK (8 493 kSEK), en ökning med 143 %. Andelen av total produktförsäljning uppgår till 14 %, en ökning med 4,5 procentenheter sedan tolvmånadersperioden med slut 31 maj 2019.

Första nio månaderna

 • Nettoomsättning uppgick till 125 275 kSEK (73 460 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 71 % (156 %) mot de första nio månaderna i föregående räkenskapsår varav 26 % (132 %) var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -25 215 kSEK (5 787 kSEK), motsvarande en negativ marginal (7,9 %). Rörelseresultatet har påverkats av engångsposter för listningen på Nasdaq Main market om -8 372 kSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -47 955 kSEK (2 327 kSEK), vilket genererar ett resultat per aktie om -1,18 SEK (0,07 SEK). Nettoresultatet har utöver listningskostnaderna påverkats av marknadsvärderingen av bolagets kortfristiga placeringar om -14 621 kSEK.

Händelser under kvartalet (mar-maj 2020)

 • 4 mars erhöll bolaget bidrag om ca 2 MSEK från Vinnova för att utveckla vävnader för läkemedelstester.
 • 31 mars erhöll bolaget en order på handsprit och testutrustning om 5,2 MSEK från Socialstyrelsen.
 • 1 april vann CELLINK det prestigefyllda priset Red Dot för enastående designkvalité för produkten CELLCYTE X.
 • 20 april inleddes handel med CELLINKs aktier på Nasdaq Stockholm efter flytten från Nasdaq First North.
 • 14 maj meddelade bolaget partnerskap med AstraZeneca för att använda CELLINKs 3D-bioprintning för att skapa leverorganoidkulturer.
 • 20 maj tilldelades bolagets grundare och VD Erik Gatenholm Svenska Dagbladets affärsbragd 2020.

Händelser under övriga räkenskapsåret (sept-feb 2019/2020)

 • 14 oktober kommunicerade bolaget att CELLINKs fyra grundare utsetts till Årets företagare i Sverige 2019.
 • 25 oktober meddelade CELLINK att man startat dotterbolag i Frankrike. Koncernen har även startat bolag i Japan och UK under räkenskapsåret.
 • 21 november presenterade CELLINK två nya biobläck, en expansion av tre befintliga bläckserier, en ny Förtjockningsserie samt två produkter för förbättrad cellanalys. Produkterna lanserades löpande till och med januari 2020.
 • 13 december fastställde styrelsen finansiella mål för koncernen under perioden 2019–2022. CELLINKs mål är att växa organiskt med minst 35 % per år samt växa ytterligare genom förvärv.
 • 23 december tecknades ett femårigt avtal för ny produktionsyta i Göteborg. Detta ökar produktionsytan från 300 m2 till 1600 m2.
 • 10 januari genomfördes aktiesplit 4:1.
 • 29 januari genomförde bolaget en nyemission och reste cirka 377 MSEK i kapital.
 • 3 februari förlängde bolaget sitt samarbetsavtal med AstraZeneca med ett år.

Händelser efter periodens utgång

 • 9 juni beviljades CELLINK ett patent för sin unika cellulosabaserade biobläck-teknik som möjliggör bioprintning av flera celltyper för vävnadsteknik och regenerativ medicin. Patentskyddet gäller den amerikanska marknaden.
 • 10 juni ingick CELLINK och Lonza samarbete för att erbjuda kompletta arbetsflöden för 3D cellkultivering.
 • 24 juni kallade CELLINK till extra stämma för att be om mandat att emittera aktier i samband med eventuella förvärv.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                      Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00              Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                    Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]                                  E-mail: [email protected]

Viktig information

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 08:30 CET.

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB