Kommuniké från årsstämma i CELLINK AB (publ)

Vid årsstämma i CELLINK AB (publ) (”Bolaget”) den 18 december 2019 fattades följande beslut avseende verksamhetsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018/2019 samt att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
 • Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen och revisorn.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Artur Aira, Ingela Hallberg, Bengt Sjöholm och Erik Gatenholm samt nyval av Christian Wildmoser och Helena Skåntorp.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Deloitte AB som revisionsbolag med den huvudansvarige revisorn Fredrik Jonsson.
 • Årsstämman beslutade att de principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen som antogs 2018 ska gälla oförändrat intill nästa årsstämma.
 • Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta ny bolagsordning, för att dels möjliggöra uppdelning av Bolagets aktier, dels möjliggöra framtida nyemissioner, dels ändra Bolagets räkenskapsår till kalenderår.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av Bolagets aktier innebärandes att varje aktie, oavsett aktieslag, delas upp i fyra aktier (aktiesplit 4:1).
 • Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom CELLINK-koncernen (”Optionsprogrammet 2019”) genom riktad emission av högst 1 600 000 teckningsoptioner.
 • Årsstämman beslutade att, i enlighet med några av Bolagets större aktieägares förslag, att inrätta ett nytt incitamentsprogram för styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter (”LTIP 2019”) genom riktad emission av högst 220 000 teckningsoptioner.
 • Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nya B-aktier med eller utan avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt.

Vid årsstämman var cirka 84,81% procent av rösterna representerade.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                    Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                       Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                      Telefon US +1 (857) 332 2138

Email: [email protected]                                                                   Email: [email protected]

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, [email protected], är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB