Bokslutskommuniké för 1 september 2016 – 31 augusti 2017 samt kvartalsrapport 4

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör bokslutskommunikén för räkenskapsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017 samt kvartalsrapport 4. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Kvartal 4 (Q4), 1 juni 2017 – 31 augusti 2017

 •        Rörelsens intäkter, mm uppgick till 7 883 kSEK
 •        Nettoomsättning om 4 449 kSEK
 •        Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 155 kSEK, vilket motsvarar
 •        en EBITDA-marginal om 3,5 %
 •        Rörelseresultatet uppgick till -73 kSEK
 •        Resultat före skatt uppgick till 186 kSEK
 •        Resultatet per aktie uppgick till 0,028 SEK i kvartalet
 •        Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 203 kSEK

12 månader, 1 september 2016 – 31 augusti 2017

 •        Rörelsens intäkter, mm uppgick till 21 485 kSEK
 •        Nettoomsättning om 13 188 kSEK
 •        Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 392 kSEK, vilket motsvarar
 •        en EBITDA-marginal om 3,0 %
 •        Rörelseresultatet uppgick till -23kSEK
 •        Resultat före skatt uppgick till 137 kSEK
 •        Resultatet per aktie uppgick till 0,021 SEK
 •        Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden uppgick till -179 kSEK

Händelser under fjärde kvartalet (juni 2017 – augusti 2017)

 •        Den 9 juni offentliggjorde bolaget att de tog emot ordrar i samband med nya distributionsavtal
 •        Den 10 juli tecknade CELLINK ett distributionsavtal med Thermo Fisher Scientific
 •        Den 12 juli genomförde bolaget en riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK

Händelser under årets tre första kvartal (september 2016 – maj 2017)

 •        Den 12 oktober meddelade Bolaget att de tillsammans med industriella partners beviljats projektfinansiering från Horizon 2020 för projektet ”Cell-Based Models for Neurodegeneration Study and Use in Screening”. Bolagets del i        projektet               motsvarar ett belopp om cirka 691 TEUR, varav Bolaget ska stå för cirka 30 procent av kostnaden. 363 TEUR har mottogs vid projektstart.
 •        Den 26 oktober meddelade bolaget att bolaget genomfört en private placement om 7 MSEK samt en lyckad spridningsemission om 23 MSEK som tecknades till 1070 %. Totalt tillfördes bolaget 27,76 MSEK efter emissionskostnader. Bolaget                 tillfördes cirka 1400 aktieägare.
 •        Bolaget genomförde den 3 november en lyckad IPO på Nasdaq First North och aktien steg över 100 % på introduktionsdagen mot teckningskurs.
 •        Den 15 december kommunicerade bolaget om ett oavsiktligt informationsläckage utanför bolagets egen kontroll, en styrelseledamot avgick samma dag.
 •        Bolaget lanserade den 7 december en betaversion av BioVerse – en online plattform för 3D-Bioprinting.
 •        Bolaget lanserade den 12 januari en ny 3D-Bioskrivare för avancerade användning.
 •        Den 17 mars tillsatte bolaget en Advisory Board som ska bistå bolaget i strategiska frågor.

Händelser efter årets utgång

 •        Den 25 september beviljas CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X
 •        Den 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology
 •        Den 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                       Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                           Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: [email protected]                                E-post: [email protected]

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som CELLINK är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB