CELLINK offentliggör prospekt och ny finansiell information med anledning av upptagande till handel av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm

Vid extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ) (”CELLINK” eller ”Bolaget”) den 11 september 2020 godkändes en av styrelsen beslutad riktad nyemission av 1 625 000 aktier av serie B till en på förhand vidtalad svensk institutionell investerare. Styrelsen i CELLINK har med anledning därav upprättat ett prospekt för upptagande till handel av aktierna som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, uppdaterad finansiell information per den 31 juli 2020 hänförlig till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning samt en konsoliderad proformaredovisning avseende förvärvet av Scienion AG.

Prospekt

Prospektet har idag, den 18 september 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på CELLINKs hemsida, www.cellink.com, och kommer inom några dagar att vara tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

I prospektet framgår icke-tidigare offentliggjord finansiell information om CELLINKs kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 31 juli 2020. Den finansiella informationen redovisas mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna nedan. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Prospektet innehåller även konsoliderad proformaredovisning för CELLINK inklusive Scienion AG innefattandes en konsoliderad resultaträkning för perioden 1 september 2019 till 31 maj 2020 och en konsoliderad balansräkning per 31 maj 2020.

De nyemitterade aktierna av serie B förväntas tas upp till handel senast den 24 september 2020.

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för CELLINK eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Uppdaterad finansiell information avseende eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning

Eget kapital och skulder

TSEK
2020-07-31
Kortfristiga skulder  
Mot borgen 0
Mot säkerhet3 2 000
Blancokrediter1 36 273
Summa kortfristiga skulder 38 273
 
Långfristiga skulder  
Mot borgen 0
Mot säkerhet3 7 000
Blancokrediter2 41 346
Summa långfristiga skulder 48 346
 
Eget kapital  
Aktiekapital 1 072
Övrigt tillskjutet kapital 921 009
Reserver -13 081
Balanserade vinstmedel4  -45 931
Innehav utan bestämmande inflytande 3 202
Summa eget kapital 866 271
1 Avser leverantörsskulder och andra kortfristiga ej räntebärande skulder, samt räntebärande leasingskuld.2 Avser lån till Västra Götalandsregionen om 600 TSEK, garantiavsättningar, uppskjutna skatteskulder samt räntebärande leasingskuld.3 Avser lån hos SEB om totalt 9 000 TSEK med kvartalsvis amortering om 500 TSEK.4 Balanserade vinstmedel anges per 2020-05-31.

Nettoskuldsättning

TSEK 2020-07-31
(A) Kassa -
(B) Likvida medel 97 473
(C) Lätt realiserbara värdepapper 239 897
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 337 370
(E) Kortfristiga fordringar 58 634
(F) Kortfristiga banklån 2 000
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder -
(H) Andra kortfristiga skulder 8 659
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 10 659
(J) Netto kortfristiga skuldsättningar (I)-(E)-(D) -385 345
(K) Långfristiga banklån 7 000
(L) Emitterade obligationer -
(M) Andra långfristiga lån 25 380
(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 32 380
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) -352 965

Legal rådgivare

Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare till CELLINK i samband med prospektets upprättande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                            Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sweden): +46 73 267 00 00                                      Telefon (Sweden): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                            Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]                                                          E-mail: [email protected]

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 10:30 CEST.

Om CELLINK

CELLINK är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing. Företaget utvecklar och marknadsför cellodlingsteknologier vilket gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. Sedan grundandet 2016 har CELLINKs produkter antagits av forskare och vetenskapsmän i mer än 1000 laboratorier och med över 100 publicerade citeringar, majoriteten av de största läkemedelsföretagen och har levererats till mer än 55 länder runt om i världen. Företagets vision är att skapa framtiden för medicin.

För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.


Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19