CELLINK offentliggör sin första kvartalsrapport

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) Offentliggör kvartalsrapport för perioden 1-september – 30 november 2016. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presenteras ett sammandrag av rapporten.

Kvartalet i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3,47 MSEK
 • Nettoomsättning om 2,52 MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,51 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 14,8 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,50 MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 0,46 MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,074 SEK i kvartalet
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 2,47 MSEK

Händelser under första kvartalet (september 2016 – november 2016)

 • Bolaget har tillsammans med industriella partners beviljats projektfinansiering från Horizon 2020 för projektet ”Cell-Based Models for Neurodegeneration Study and Use in Screening”. Bolagets del i projektet motsvarar ett belopp om cirka 691 TEUR, varav Bolaget ska stå för cirka 30 procent av kostnaden. 363 TEUR har mottagits för projektstart.
 • Bolaget har genomfört en private placement om 7 MSEK samt en lyckad spridningsemission om 23 MSEK som tecknades till 1070 %. Totalt tillfördes bolaget 27,76 MSEK efter emissionskostnader. Bolaget tillfördes cirka 1400 aktieägare.
 • Bolaget genomförde en lyckad IPO på Nasdaq First North den 3 november och aktien steg över 100 % på introduktionsdagen mot teckningskurs.
 • Den 15 december kommunicerade bolaget om ett oavsiktligt informationsläckage utanför bolagets egen kontroll, en styrelseledamot avgick samma dag.

Händelser efter periodens utgång

 • Bolaget lanserade den 7 december en betaversion av BioVerse – en online plattform för 3D-Bioprinting.
 • Bolaget lanserade den 12 januari en ny 3D-Bioskrivare för avancerade användare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                          Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00                               Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: [email protected]                                      E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D- Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB