Kommuniké från extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ) den 11 september 2020 fattades följande beslut.

  • Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från 20 augusti 2020 om en riktad nyemission av högst 1 625 000 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 40 625 kronor. Aktierna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tilldelats Carnegie Investment Bank AB (publ) i en på förhand vidtalad svensk institutionell investerares ställe. Teckningskursen vid tidpunkten för styrelsens beslut uppgick till 160 kronor per aktie och fastställdes genom förhandlingar med ett antal institutionella investerare och bedöms vara marknadsmässig. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses vara till fördel för CELLINK och dess aktieägare att bredda aktieägarbasen samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till bolaget.

Vid extra bolagsstämman var cirka 67% procent av rösterna representerade.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                           Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sweden): +46 73 267 00 00                                     Telefon (Sweden): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                           Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]                                                          E-mail: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 september 2020, kl. 17:45 (CEST).

Om CELLINK

CELLINK är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing. Företaget utvecklar och marknadsför cellodlingsteknologier vilket gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. Sedan grundandet 2016 har CELLINKs produkter antagits av forskare och vetenskapsmän i mer än 1000 laboratorier och med över 100 publicerade citeringar, majoriteten av de största läkemedelsföretagen och har levererats till mer än 55 länder runt om i världen. Företagets vision är att skapa framtiden för medicin.

För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19