CELLINK meddelar ökning av antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i CELLINK AB (publ) har ökat till följd av en nyemission av 4 287 477 aktier av serie B som styrelsen beslutade om den 20 augusti 2020. Likviden som erhölls i samband med nyemissionen användes delvis för finansiering av förvärvet av Scienion Ag. Genom nyemissionen ökade antalet aktier och röster i bolaget totalt med 4 287 477.

Per den 31 augusti 2020 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i CELLINK till 47 162 253, varav 1 500 000 är aktier av serie A och 45 662 253 är aktier av serie B, motsvarande totalt 60 662 253 röster. Aktiekapitalet uppgår till 1 179 056,325 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                            Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sweden): +46 73 267 00 00                                      Telefon (Sweden): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                            Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]                                                          E-mail: [email protected]

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020, kl. 08:45 (CEST).

Om CELLINK

CELLINK är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing. Företaget utvecklar och marknadsför cellodlingsteknologier vilket gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. Sedan grundandet 2016 har CELLINKs produkter antagits av forskare och vetenskapsmän i mer än 1000 laboratorier och med över 100 publicerade citeringar, majoriteten av de största läkemedelsföretagen och har levererats till mer än 55 länder runt om i världen. Företagets vision är att skapa framtiden för medicin.

För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19