VD har ordet

Tillväxt, förvärv, och fortsatt global expansion

Det är med glädje och stolthet som jag kan konstatera att CELLINK avslutar fjärde kvartalet och därmed tredje året som publikt bolag med fortsatt tillväxt, nytt genomfört förvärv och fortsatt global expansion. Under det fjärde kvartalet har nettoomsättningen ökat till 32 mSEK och totala rörelseintäkter till 48 mSEK, resulterande i en 94% nettoomsättningstillväxt mot föregående år. Nettoomsättningen under räkenskapsåret uppgick till 105 MSEK och totala rörelseintäkter till 149 mSEK, motsvarande en tillväxt om 131% mot föregående år. Bolagets position på världsmarknaden har förstärkts som ett resultat av fortsatt satsning på produktutveckling, två strategiska förvärv och ett effektivt arbete av vårt globala säljteam.  Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag och det är glädjande att se att vår entreprenöriella bolagskultur lyckas genomsyra vår verksamhet trots att vi idag är ett betydligt större bolag än för ett år sedan. CELLINK står nu inför ett nytt spännande år med utökade marknader via förvärvade och utvecklade produkter, genomförande av vår tillväxt- och förvärvsstrategi, och global expansion via nya säljkanaler och aktivt kundarbete.

Tillväxt

Efterfrågan på CELLINKs produkter fortsätter att öka globalt delvis då marknaden växer, (enligt BCC research (Business Communications Company) förväntas marknaden växa med 43,9% per år de närmaste åren) men även tack vare bolagets säljarbete. Vår säljorganisation har utvecklats väl under året. Vi har hållit en hög aktivitet på marknaden via konferenser, mässor och personliga kundbesök. Vår digitala närvaro ger också stort genomslag och genererar mycket affärsuppslag.

Den något svagare organiska tillväxten i det fjärde kvartalet förklaras av ett säsongsmässigt svagt kvartal och vårt omställningsarbete från distribution till direktförsäljning på stora delar av den europeiska marknaden. CELLINKs framgång idag och i framtiden är beroende av hur väl vi arbetar nära våra kunder. Vi har allt sedan start lagt stor vikt vid kundrelationen för att på det sättet utveckla produkter, erbjudande och teknologier som sedan tas väl emot av marknaden. Detta görs bäst med en egen säljkår. Vi har lyckats väl med detta på vår största marknad i USA. För att nå världsmarknaden arbetar CELLINK också via de mest välrenommerade distributörerna för medicinsk utrustning. Under fjärde kvartalet har Bolaget börjat bygga upp en egen säljorganisation i Europa, bla genom att förbereda en etablering av egna dotterbolag i Frankrike och UK. Dessa kontor beräknas vara igång under första kvartalet 2019/2020.

Direktförsäljning står idag för ca 49% av företagets intäkter och har ökat från 40% under Q1 till över 60% i Q4. Strategin är att fortsätta bygga ett globalt säljteam på strategiskt viktiga marknader och fortsätta arbetet med duktiga distributörer på de marknader där det är mer lämpligt ur affärsmässig synvinkel.

Bolaget har under året gått till att erbjuda ett komplett produktutbud i mer än 50 länder världen över, med USA som största marknaden, tätt följt av och Europa och Asien. Allteftersom den installerade basen ökar så ökar även konsumtionen av biobläck där bolagets marginaler är högre. CELLINK har under året arbetat med att utöka biobläckportföljen med vävnadsspecifika egenutvecklade biobläck vilket genererar mer värde både till CELLINK och kund.

Under verksamhetsåret har CELLINK och dotterbolag framgångsrikt tagit sig in på läkemedelsföretagsmarknaden och sålt sin teknologiplattform till majoriteten av världens 25 största  läkemedelsföretag. Efterfrågan på CELLINKs produkterbjudande inom läkemedelsforskningen har ökat markant under året tack vare de nya forskningsområdena som tagits fram tillsammans med akademiska kunder samt de vetenskapliga skrifterna som publicerats där CELLINKs produkter varit en integrerad teknikplattform för att genomföra forskningen. Läkemedelsbolag utgör idag ca 15% av den globala försäljningen, jämfört med ca 5% för 12 månader sedan. Planen är att fortsätta växa detta segmentet där behovet av bolagets samtliga produkter är betydande.

Förvärv

Under det fjärde kvartalet slutfördes förvärvet av det tyska singel-cell printing företaget cytena GmbH. Fokus för kvartalet har varit att realisera de försäljningssynergier som identifierades under förvärvsprocessen. Genom detta strategiska förvärv av cytena utvidgar CELLINK sin teknologiplattform som möjliggör ytterligare expansion inom läkemedelsindustrin, vilket är en kommunicerad strategi för CELLINK sedan 2018. cytenas kunder består idag till majoriteten av läkemedelsföretag. Många av kunderna som använder cytenas produkter är också potentiella köpare av CELLINKs produkter. CELLINK erbjuder bioink, bioprinters, snabba dispenserings lösningar och live cell imaging system som möjliggör skapande och övervakning av mänskliga vävnader och 3D-cellodlingsmodeller. cytenas plattform möjliggör enkelcellsutskrift, som inte bara gör det möjligt för läkemedelsföretag att utveckla antikroppar och cellinjer utan erbjuder ett utmärkt komplement till 3D-bioprinting plattformen och den workflow som läkemedelsföretag behöver för att printa funktionella vävnader. Resultat under det fjärde kvartalet tyngdes av förvärvskostnader om cirka 2,1 mSEK.

Global Expansion

CELLINKs expansionsresa har varit fokuserad på global tillväxt och drivits med passion för kunden och deras, i många fall, revolutionerande forskning. Under året har bolaget gått från 74 heltidsanställda till 157. Det är tack vare vår företagskultur och vårt team som tillväxten och expansionen har kunnat ske i denna takt. Bolaget har i sin produktion fokuserat på att säkertälla hög kvalité, minskade ledtider och leveransprecision. Bolaget har utökat produktionsytan och produktionskapaciteten under verksamhetsåret för att säkerställa leveranstakten. Vi tackar alla leverantörer för det goda samarbetet och deras förmåga att leverera i enlighet med våra behov.

Under det fjärde kvartalet har bolaget fortsatt med sin talangrekrytering med starkt fokus på kvalificerade säljare och applikationsspecialister. Vi är ett världsföretag och vi rekryterar med världen som upptagningsområde. Ur ett ”Employer Branding” perspektiv kan vi konstatera att vi idag tar emot tusentals ansökningar till våra annonserade tjänster. Vi är idag mer än 30 olika nationaliteter på CELLINK. Vi har skapat en diversifierad och öppen arbetsplats där alla kan trivas, utvecklas, och ge sitt bästa. CELLINKs entreprenöriella företagskultur spelar en vital roll i Bolagets tillväxt och framtid. Ett konstant synkroniseringsarbete mellan de olika avdelningarna säkerställer att hela bolaget rör sig mot samma, enade vision.

Jag vill tacka hela CELLINK-teamet för det fantastiska arbetet, styrelsen för stödet, och alla aktieägare och investerare som visat fortsatt förtroende för mig och Bolaget. Vi inleder nu starten på nästa spännande verksamhetsår.

Göteborg, den 24 oktober

 

 

Erik Gatenholm, CEO