Kvartalsdata

kSEK Mars-maj 18/19 Mars-maj 17/18 Sep-maj 18/19 Sep-maj 17/18 17/18 (helår)
Nettoomsättning 29 626 12 202 73 460 28 656 45 337
Totala intäkter, mm. 40 892 16 375 100 977 39 724 64 444
Bruttoresultat 22 164 7 317 53 238 16 848 29 085
Bruttomarginal, % 75% 60% 73% 59% 64%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 292 1 044 5 787 1 914 2 997
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % 4,4% 8,6% 7,9% 6,7% 4,7%
Rörelseresultat (EBIT) -569 399 1 223 -88 372
Rörelsemarginal (EBIT), % -1,9% 3,3% 1,7% -0,3% 0,8%
Periodens resultat 289 361 2 326 29 1 183
Nettoresultat 1 339 54 2 015 -467 1 183
Kassaflödet från den löpande verksamheten -17 199 -1 413 -8 749 -4 652 -12 263
Genomsnittligt antal aktier* 8 658 316 7 566 763 8 503 864 7 524 957 8 094 690
Antal aktier vid periodens slut 8 521 516 7 566 763 8 521 516 7 566 763 8 323 439
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,033 0,048 0,274 0,004 0,147
Aktiekurs på balansdagen, SEK 275 132 275 132 146
Börsvärde på balansdagen, MSEK 2 343 999 2 343 999 1 215
Antal medarbetare vid periodens utgång 119 52 119 52 74